میزبانی هاست وردپرس

پهنای باند نامحدود - هارد نامحدود - مناسب دولوپرها

سرویس مروارید

نامحدود فضای سرویس
نامحدود ترافیک سرویس
سایت امکان راه اندازی سایت1
هر ماه 41.000 تومان خرید سالانه
هر ماه 45.000 تومان خرید شش ماهه
هر ماه 50.000 تومان خرید ماهانه

سرویس زمرد

نامحدود فضای سرویس
نامحدود ترافیک سرویس
سایت امکان راه اندازی سایت3
هر ماه 90.000 تومان خرید سالانه
هر ماه 100.000 تومان خرید شش ماهه
هر ماه 110.000 تومان خرید ماهانه

سرویس الماس

نامحدود فضای سرویس
نامحدود ترافیک سرویس
سایت امکان راه اندازی سایت5
هر ماه 105.000 تومان خرید سالانه
هر ماه 120.000 تومان خرید ماهانه