میزبانی هاست اشتراکی

پهنای باند نامحدود - هارد نامحدود - مناسب دولوپرها

سرویس پلادیوم


100 مگ فضای دیسک

نامحدود ترافیک

نامحدوددیتابیس

کنترل پنل cPanel

هارد SSD

SSLرایگان

دامین IR رایگان

بکاپ هفتگی

SNI

انتی هک

انتی تحریم

نامحدودتعداد اکانت ایمیل


سرویس پلاتین


500 مگ فضای دیسک

نامحدود ترافیک

نامحدوددیتابیس

کنترل پنل cPanel

هارد SSD

SSLرایگان

دامین IR رایگان

بکاپ هفتگی

SNI

انتی هک

انتی تحریم

نامحدودتعداد اکانت ایمیل


سرویس برنزی


10G فضای دیسک

نامحدود ترافیک

نامحدوددیتابیس

کنترل پنل cPanel

هارد SSD

SSLرایگان

دامین IR رایگان

بکاپ هفتگی

SNI

انتی هک

انتی تحریم

نامحدودتعداد اکانت ایمیل


سرویس نقره ای


فضای دیسک G20

نامحدود ترافیک

نامحدوددیتابیس

کنترل پنل cPanel

هارد SSD

SSLرایگان

دامین IR رایگان

بکاپ هفتگی

SNI

انتی هک

انتی تحریم

نامحدودتعداد اکانت ایمیل


سرویس طلایی


فضای دیسک نامحدود

نامحدود ترافیک

نامحدوددیتابیس

کنترل پنل cPanel

هارد SSD

SSLرایگان

دامین IR رایگان

بکاپ هفتگی

SNI

انتی هک

انتی تحریم

نامحدودتعداد اکانت ایمیل